S T A T U T U L

COMUNEI CIORESCU,

MUNICIPIUL CHIŞINĂU


Prezentul Statut cuprinde date şi elemente specifice localităţii, reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Ciorescu.

Comuna Ciorescu este unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, parte componentă a municipiului Chişinău, cu Statut juridic special de autonomie, stabilit prin legea organică.

Comuna Ciorescu, este situată în centrul Republicii Moldova la o distanţă de 14 km de la capitală. Se mărgineşte cu oraşul Cricova, comuna Stăuceni, comuna Hruşova, satul Zaicana, comuna Paşcani.

4.Localitatea de reşedinţă – satul Ciorescu.

5.În componenţa comunei Ciorescu intră: satul Ciorescu, satul Goian, satul Făureşti. De la satul-reşedinţă Ciorescu până la satul Goian este o distanţă de 0.5 km, iar până la satul Făureşti – 1 km.

a.Fondul funciar al comunei Ciorescu este constituit din:

Comuna Ciorescu administrează terenurile cu suprafaţa totală de 603 ha.

b. Terenurile localităţilor (intravilan):

5.În comuna Ciorescu căile de comunicaţie existente constituie drumuri, străzi şi pieţe cu suprafaţa totală de 50,13 ha:

satul Ciorescu – 36,13 ha,

satul Făureşti – 8 ha,

satul Goian – 6 ha.


6.Date istorice:

7.Populaţia:

a.În comuna Ciorescu locuiesc 7413 dintre care în:

b. Componenţa etnică

8.Administraţia publică locală a comunei Ciorescu se realizează de către consiliul comunei, ca autoritate deliberativă şi de primar, ca autoritate executivă.

a.Sediul primăriei – comuna Ciorescu, str. Alexandru cel Bun nr.17.

b.Primarul – Ivan Scripnic.

c.În aparatul primăriei activează 8 funcţionari publici.

d.Consiliul comunei Ciorescu este constituit din 15 consilieri.

9.Patrimoniul comunei Ciorescu:

10.În teritoriul comunei Ciorescu la 01.01.2020 îşi desfăşoară activitatea 68 agenţi economici.

11.În teritoriul comunei activează:13. Autorităţile administraţiei publice locale ale comunei Ciorescu:

a.trei biserici ortodoxe: Sfânta Preacuvioasa Parascheva în s. Ciorescu şi Adormirea Maicii Domnului în s. Goian și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Teologul.

b.Sala Regatului a Comunităţii Religioase a Martorilor lui Iehova;

c.Casa de rugăciuni a sectei baptiştilor.


13.Consiliul comunei Ciorescu decide că bunurile ce aparţin domeniului public de interes local să fie date în administrare întreprinderilor şi instituţiilor din teritoriu, să fie concesionate, închiriate sau arendate. Înstrăinarea, concesionarea, arenda şi locaţiune, cu excepţia locaţiunii imobilelor de locuit, se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.

14. În problemele de importanţă deosebită pentru comună poate fi consultată populaţia prin referendum local, în condiţiile Codului electoral.

În probleme de interes local care preocupă o parte din populaţia comunei pot fi organizate consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii. Adunările cetăţenilor, consultările, audierile publice şi convorbirile pot fi desfăşurate din iniţiativa primarului sau a consiliului local. Informarea locuitorilor privind scopul, data şi locul desfăşurării acestor adunări se efectuează prin afişare a diferitor avize.

Adunarea se consideră valabilă dacă la ea este prezentă majoritatea populaţiei comunei cu drept de vot.

Desfăşurarea adunărilor, consultărilor, audierilor publice şi convorbirilor, precum şi toate propunerile se consemnează într-un proces–verbal şi se înaintează primarului sau consiliului local. Decizia luată de primar sau consiliul local după examinarea propunerilor făcute în cadrul adunării se aduce la cunoştinţa cetăţenilor în termen de 5 zile în modul şi prin mijloacele stabilite de statut.


15.Autorităţile administraţiei publice locale sprijină, în condiţiile legii, colaborarea cu alte localităţi, precum şi extinderea cooperaţiei şi a legăturilor directe cu acestea.

16.Prezentul statut intră în vigoare la data aprobării.